+
قصه گو بلند شد. کتاب را بست و گفت تمامش دروغ بود. کلاغ قصه تا ابد آواره ماند...


چهارشنبه 15 دی 1395

عنوان آخرین یادداشتها